Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh: “Xây dựng đề án khung bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng, vật nuôi tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Hội đồng đã tiến hành chấm điểm các hồ sơ đăng ký dựa trên năng lực và kinh nghiệm của các đơn vị từ đó đưa ra kết luận cuối cùng. Hội đồng lựa chọn Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng - Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Nguyễn Đắc Bình Minh là chủ nhiệm nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh nêu trên.

Nhiệm vụ “Xây dựng đề án khung bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng, vật nuôi tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” thực hiện nhằm nghiên cứu xây dựng đề án khung bảo tồn và lưu giữ được nguồn gen một số cây trồng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và chủ lực của tỉnh (cây thuốc, cây lương thực, thực phẩm) và một số loài vật nuôi (cá nước ngọt, gia súc,...) phục vụ cho nghiên cứu đa dạng sinh học và nghiên cứu khoa học cũng như phát triển kinh tế cho tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng sẽ nhanh chóng hoàn tất hồ sơ và tiến hành triển khai các nội dung sau:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo tồn nguồn gen cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Điều tra đánh giá thực trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Nghiên cứu xây dựng danh mục và lựa chọn ưu tiên bảo tồn phát triển các loài cây trồng vật nuôi đặc hữu, quý hiếm có nguy cơ xói mòn, tuyệt chủng và chủ lực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Đề xuất giải pháp thực hiện đề án khung bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Hậu Giang./.