Thực hiện Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2018

và Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thay đổi mục tiêu định hướng, sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thuộc kế hoạch năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh như sau:

I. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo phương thức tuyển chọn

Đề tài: Nghiên cứu áp dụng chỉ thị sinh học trong quản lý nước thải công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Mục tiêu định hướng:

- Xác định được một số loài sinh vật chỉ thị cho nước thải công nghiệp sau xử lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được mô hình thử nghiệm áp dụng sinh vật chỉ thị chất lượng nước thải công nghiệp tại phòng thí nghiệm và Khu công nghiệp Phú Bài.

- Xác định cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất các nội dung liên quan đến xây dựng Quy chuẩn địa phương của bộ chỉ thị sinh học đối với một số loại nước thải công nghiệp sau xử lý trên địa bàn tỉnh.

2. Sản phẩm dự kiến:

- Danh mục và đặc điểm các loài sinh vật có khả năng chỉ thị chất lượng nước thải công nghiệp (05-10 loài).

- Mô hình thử nghiệm trên thực tế tại Khu công nghiệp Phú Bài 1 hoặc 2.

- Báo cáo cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất các nội dung liên quan đến xây dựng Quy chuẩn địa phương của bộ chỉ thị sinh học đối với một số loại nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

II. Hồ sơ tham gia tuyển chọn (gồm 10 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc có dấu và chữ ký trực tiếp)

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu quy định (truy cập vào Website: http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn hoặc liên hệ qua email: hvhuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn).

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm các loại văn bản sau:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Thuyết minh đề tài;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự;

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có);

- Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác);

- Giấy cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành của đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, đơn vị hoặc địa phương thụ hưởng kết quả;

- Các văn bản khác, nếu tổ chức đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thấy cần thiết.

Đề nghị quý đơn vị khi gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn phải đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ: tên tổ chức tham gia tuyển chọn; họ và tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm; địa chỉ và số điện thoại liên lạc; tên đề tài tham gia tuyển chọn.

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: Đến hết ngày 30 tháng 01 năm 2021.

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế

Nộp trực tiếp tại văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc gửi qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện nơi đến).

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3824935.