Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ lần 1 năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Nhiệm vụ: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chế biến sâu quả bơ LĐ 034 tại Lâm Đồng

* Mục tiêu:

- Xây dựng 01 mô hình bảo quản quả bơ sau thu hoạch có công suất 15 tấn quả/ngày.

- Xây dựng 01 mô hình chế biến quả bơ thành sản phẩm: tinh dầu bơ, bột bơ.

- Hình thành 01 mô hình liên kết kiểu mẫu giữa nông dân, doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp tiêu thụ.

* Sản phẩm:

- Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản quả bơ tại Lâm Đồng.

- Quy trình bảo quản quả bơ sau thu hoạch, quy trình công nghệ chế biến tinh dầu bơ, bột bơ và các thiết bị được chuyển giao cho doanh nghiệp.

- 01 mô hình bảo quản quả bơ sau thu hoạch công suất 15 tấn quả/ngày;

- 01 mô hình chế biến tinh dầu bơ, bột bơ: Sản phẩm 200 lít tinh dầu bơ, 2000 kg bột bơ (độ ẩm 8%, độ mịn 800-100 mesh) đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP của chính phủ.

- 01 mô hình liên kết kiểu mẫu giữa nông dân, doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp tiêu thụ.
- Bản đăng ký chất lượng sản phẩm bơ chế biến sâu.

- Hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm trái bơ LĐ 034 giữa doanh nghiệp chế biến và hộ dân.

- 01 thạc sĩ, 01 - 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.

2. Nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ “Sông trong ao” của Isarel để xây dựng mô hình nuôi cá tầm thương phẩm thích hợp với điều kiện tỉnh Lâm Đồng.

* Mục tiêu:

Xây dựng 01 mô hình nuôi cá tầm trong hệ thống “sông trong ao” theo công nghệ Isarel (diện tích 0,6 ha; 3 máng nuôi 125m2/ máng, khối lượng bình quân cá thương phẩm đạt 2kg/con, năng suất đạt 2,5 tấn/máng nuôi)

* Sản phẩm:

- Quy trình xây dựng, lắp đặt và vận hành được hệ thống sông trong ao.

- Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá tầm trong hệ thống “sông trong ao” tại Lâm Đồng.

- 01 mô hình nuôi cá tầm trong hệ thống sông trong ao. Diện tích 0,6 ha; 3 máng nuôi 125m2/ máng, khối lượng bình quân cá thương phẩm đạt 2kg/con, năng suất đạt 2,5 tấn/máng nuôi.

- 10 kỹ thuật viên được tập huấn chuyển giao kỹ thuật, 50 lượt người tham dự hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu của đề tài.

- 01-02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

3. Nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng Bộ dư địa chí các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

* Mục tiêu:

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng Bộ dư địa chí các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng phục vụ công tác lưu trữ, tìm hiểu, nghiên cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân liên quan.

* Sản phẩm:

- Bộ dư địa chí các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng;

- Danh mục số hóa toàn bộ hệ thống di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.

- Hệ thống phầm mềm quản lý bộ dư địa chí các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng;

- Định mã QR code kết quả thông tin của các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.

- 02 bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: theo mẫu quy định đăng trên website http://skhcn.lamdong.gov.vn/ gồm:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

- Bản thuyết minh đề cương theo mẫu quy định;

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức;

- Quyết định cử chủ nhiệm nhiệm vụ của cơ quan chủ trì;

- Văn bản xác nhận đồng ý của tổ chức phối hợp (nếu có);

- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn (nếu có).

Dự toán kinh phí thực hiện theo Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng.

Số lượng hồ sơ tham gia tuyển chọn: gồm 15 bộ (trong đó có 02 bản chính, 13 bản sao); hồ sơ được niêm phong và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, Tầng 9 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Đà Lạt; Điện thoại: (0263) 3822106 - 3821377.

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ tham gia dự tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN lần 1 năm 2021; Tên đề tài, dự án KH&CN dự tuyển; Tên đơn vị tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện; Họ và tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án KH&CN; Danh mục tài liệu, văn bản trong hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 28/11/2021 (theo dấu bưu điện).

Chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại: 02633.822106 để được hướng dẫn cụ thể./.