Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã ban hành quyết định chấp nhận đơn hợp lệ đối với nhãn hiệu tập thể “Khe Sanh” cho sản phẩm càphê chè vùng Hướng Hóa.


Đây là một kết quả của dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Khe Sanh” cho sản phẩm càphê chè vùng Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (Sở KH&CN) chủ trì. Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ là tiền đề thuận lợi để sản phẩm sớm được thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian tới.