Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 856/QĐ-UBND phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng, chế biến và tạo sản phẩm đặc sản từ cây huyền tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze, Taccaceae) tại tỉnh An Giang.

Đề tài do Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, PGS.TS Lê Thị Kim Phụng chủ nhiệm, thực hiện 24 tháng (từ tháng 4/2017 đến 4/2019) với 07 nội dung chính: nghiên cứu thực trạng canh tác, khai thác, sử dụng củ huyền tinh và đề xuất xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cho các sản phẩm từ cây huyền tinh An Giang; nghiên cứu sản xuất bột từ củ huyền tinh; nghiên cứu sản xuất tinh bột củ huyền tinh và đánh giá khả năng làm tá dược trong sản xuất dược phẩm; nghiên cứu sản xuất tinh bột biến tính từ tinh bột củ huyền tinh; nghiên cứu khả năng sử dụng thân, lá cây huyền tinh; nghiên cứu đa dạng các sản phẩm truyền thống từ bột củ huyền tinh kết hợp phát triển du lịch tại địa phương theo định hướng người tiêu dùng; đào tạo, nâng cao năng lực (ít nhất 20 nông dân, cán bộ kỹ thuật, cơ sở sản xuất, công ty doanh nghiệp, …) kỹ thuật quy trình chế biến sản xuất bột củ huyền tinh và các sản phẩm truyền thống từ bột củ huyền tinh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kinh phí thực hiện 1.205.171.000 đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Trường Đại học An Giang, Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang, UBND huyện Tịnh Biên.

Đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả: Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN An Giang, UBND huyện Tịnh Biên và các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành.

Chủ nhiệm đề tài, đơn vị chủ trì và thủ trưởng đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ về việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành.