Các chương trình này sẽ bắt đầu thực thiện từ năm 2019.

Triển khai thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (gọi tắt là Chương trình 2075); căn cứ văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN ngày 9/6/2017 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, ngày 8/8/2018, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã ký thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường 2075 theo các nhóm nhiệm vụ sau:

Nhà khoa học đã thuyết minh về sản phẩm của mình. Ảnh: Đăng Minh
Nhà khoa học đã thuyết minh về sản phẩm của mình. Ảnh: Đăng Minh

Thứ nhất: Đề tài, đề án khoa học và công nghệ nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

Thứ hai: Dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình: Dự án xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Dự án Thành lập, phát triển hoạt động của Tổ chức trung gian; Dự án Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Dự án Truyền thông phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Dự án Đánh giá nhu cầu công nghẹ, khả năng cung ứng công nghệ; Dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ;

Hồ sơ nhận gồm Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của tổ chức, cá nhân theo Mẫu A1-ĐXNV Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 3/4/2017 đối với đề tài hoặc đề án theo Mẫu A3-ĐXNV Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 3/4/2017 đối với dự án khoa học và công nghệ.

Hồ sơ gửi theo 2 hình thức: nộp hồ sơ online theo đường link http://2075.natec.gov.vn. Bắt đầu nhận đăng ký online từ ngày 20/8/2018 và kết thúc 12h ngày 30/8/2018.

Hồ sơ gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp nộp tại Văn phòng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trước 17h ngày 30/8/2018.