Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 23/11/2009 và Chủ tịch nước công bố theo Lệnh số 19/2009/L-CTN ngày 04/12/2009 có ý nghĩa to lớn trong việc quản lý hoạt động và phát triển ngành vô tuyến điện, đánh dấu một mốc quan trọng về sự nỗ lực của ngành thông tin và truyền thông nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho một lĩnh vực quan trọng của đất nước.

Sau 10 năm triển khai thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Tần số vô tuyến điện và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, bất cập, đòi hỏi phải sửa đổi để phù hợp với thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển của thông tin vô tuyến điện.

Tại dự thảo, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất nhiều chính sách gồm: 1. Nâng cao hiệu quả quản lý đối với các tần số vô tuyến điện có giá trị thương mại cao; 2. Tạo thuận lợi cho các tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện trong nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ mới, sản xuất thiết bị vô tuyến điện cho mục đích xuất khẩu; 3. Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên và tổ chức phân công hợp lý giữa các bộ trong công tác quản lý đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; 4. Làm rõ vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện của Bộ Thông tin và Truyền thông với cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện…