Dự án thành phần “Xây dựng bộ mẫu thổ nhưỡng Nam Trung Bộ - Nam Bộ, Việt Nam” do PGS.TS Nguyễn Thị Kim Phượng (Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh) làm chủ nhiệm đã thu thập được 17 tiêu bản đất nguyên khối để trưng bày và 180 tiêu bản nghiên cứu

17 tiêu bản đất nguyên khối để trưng bày và 180 tiêu bản nghiên cứuđại diện cho nhóm đất phù sa của vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ; xây dựng bản đồ địa điểm thu thập mẫu vật và hồ sơ thu thập mẫu vật (bao gồm: bản tả, số liệu phân tích đất, ảnh hoạt động, bản đồ định điểm lấy mẫu…)

Dự án vừa được Hội đồng KH&CN cấp Quốc gia nghiệm thu đánh giá đạt các mục tiêu đề ra, bao gồm: Thu được các phẫu diện nguyên khối (monolith) theo hệ thống phân loại đất Việt Nam đã được cập nhật trên bản đồ 1/1.000.000 của khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ; phục vụ nghiên cứu trưng bày; và nâng cao năng lực nghiên cứu và hiểu biết cộng đồng.