Asen trong nước ngầm và các nồng độ carbon hữu cơ bị phân giải đều chiếm chủ yếu trong các nguồn bổ cập.

Trong công bố mới “Quantifying Riverine Recharge Impacts on Redox Conditions and Arsenic Release in Groundwater Aquifers along the Red River, Vietnam” (Định lượng những tác động tái nhiễm đất ven sông về các điều kiện oxy hóa và phát thải asen vào các tầng ngậm nước dọc sông Hồng, Việt Nam) trên Water Resources Research – tạp chí thuộc nhóm Q1 của Scimago, nhóm tác giả trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Viện Công nghệ Massachusetts, trường Đại học Union, trường Đại học Columbia (Mỹ), đã phát hiện: trong các khu vực bổ cập ven sông, asen được vận chuyển từ ngoài môi trường, thông qua các tầng ngậm nước để tái nhiễm vào nước ngầm.

Phát hiện này khác với quan điểm trước đây, khi cho rằng asen trong đất là kết quả của sự hòa tan vi sinh vật của các khoáng chất oxit sắt chứa oxy kết hợp với quá trình oxy hóa carbon hữu cơ. Trên thực tế, asen trong nước ngầm và các nồng độ carbon hữu cơ bị phân giải đều chiếm chủ yếu trong các nguồn bổ cập.

Trong tương lai, phát hiện này có thể giúp kiểm tra mối liên hệ giữa các yếu tố địa hóa, thủy văn với chất lượng nước ngầm.