Tình trạng mất đa dạng sinh học đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. WildTrack, một tổ chức phi lợi nhuận, đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng bằng cách kết hợp các phân tích nâng cao, trí tuệ nhân tạo và kiến thức sinh thái học.