Vừa qua, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo về chủ quyền trên các vùng biển đảo của tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới”. Nhiệm vụ do Viện nghiên cứu Khoa học và hành chính chủ trì thực hiện.

Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng và ngư dân nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn trên vùng biển đảo cơ bản giữ vững ổn định, hiệu quả kinh tế từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên biển Đông nói chung và vùng biển tỉnh Quảng Bình nói riêng đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, các hoạt động tranh chấp vi phạm chủ quyền; các hoạt động tranh chấp ngư trường; sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác hải sản… ngày càng gia tăng. Việc tổ chức và phối hợp các lực lượng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao…

Với mục tiêu của nhiệm vụ là trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế biển kếp hợp với bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo, nhiệm vụ tập trung khảo sát và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển kếp hợp với bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo của tỉnh Quảng Bình, từ đó đề xuất ra một số giải pháp phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo của tỉnh nhà trong tình hình mới hiện nay.

Sau một thời gian nghiên cứu, nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu đề ra. Nhiệm vụ đã khái quát cơ sở lý luận về phát triển kinh tế biển kết hợp bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo; Thực trạng về phát triển kinh tế biển kết hợp bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo của tỉnh; Một số giải pháp phát triển kinh tế biển kết hợp bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo của tỉnh Quảng Bình

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ. Các giải pháp mà nhiệm vụ đưa ra sẽ là nguồn đóng góp tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo trong giai đoạn hiện nay.