Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tư vấn thuyết minh đề tài:“Nghiên cứu đánh giá các điều kiện và đề xuất các giải pháp phát triển các trung tâm logistics - mô hình kinh doanh mới nhằm thực hiện hiệu quả mô hình liên kết kinh tế của thành phố Hải Phòng với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”.

Đề tài do ThS. Hoàng Thế Nam cùng các cộng sự Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp thực hiện.

Thuyết minh đề tài tập trung vào 4 nội dung chủ yếu: Một là, luận giải và làm sáng tỏ vai trò của Trung tâm logistics như một mô hình kinh doanh mới, mô hình thực hiện hiệu quả liên kết kinh tế của thành phố với các tỉnh tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hai là, tập trung nghiên cứu các nguồn lực cho phát triển hệ thống logistics và Trung tâm logictics ở Hải Phòng. Ba là, trên cơ sở nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề tài đề xuất các giải pháp đồng bộ, có tính khả thi để phát triển hệ thống logistics và Trung tâm logistics nhằm thực hiện hiệu quả liên kết kinh tế. Bốn là, đề xuất các kiến nghị với thành phố về những cơ chế chính sách nhằm phát triển logistics Hải Phòng với vai trò liên kết kinh tế Vùng.

Sau khi trao đổi, thảo luận, bà Phạm Thị Sen Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tính thực tiễn của đề tài. Nếu được triển khai, đề tài sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tổng quát Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ logistics…”.

Tuy nhiên, để hoàn thiện thuyết minh đề tài, Hội đồng yêu cầu Ban chủ nhiệm chỉnh sửa tên đề tài cho phù hợp, cần chỉ rõ hơn về sự liên kết kinh tế của thành phố Hải Phòng với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; nêu rõ nội hàm, khái niệm logistics, trung tâm logistics; phân tích những yếu tố tác động đến sự phát triển các trung tâm logistics; tiến hành khảo sát số liệu, xác định số phiếu khảo sát; bổ sung thêm một số căn cứ thực hiện đề tài và cần có kiến nghị đối với Trung ương, Bộ, ngành.

Đây là những ý kiến góp ý để Ban chủ nhiệm hoàn thiện và đi đúng trọng tâm nghiên cứu hơn, khai thác tối đa tính mới của đề tài, phục vụ định hướng, mục tiêu chung của thành phố./.