Ngày 29/3, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ làm việc với Bộ KH&CN về việc đánh giá công tác triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ KH&CN và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Vân Anh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cho biết, tại thời điểm ngày 31/12/2022, Bộ KH&CN có 59 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), trong đó: 4 ĐVSNCL thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, 18 ĐVSNCL thuộc Bộ, 16 ĐVSNCL thuộc tổng cục và tương đương thuộc Bộ, 21 ĐVSNCL thuộc Cục thuộc Bộ. Theo phương án đề xuất sắp xếp ĐVSNCL đã báo cáo Ban Chỉ đạo, Bộ KH&CN có trách nhiệm sắp xếp, giảm 18 ĐVSNCL.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Thị Vân Anh báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, kiện toàn các ĐVSNCL thuộc Bộ KH&CN.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Thị Vân Anh báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc Bộ KH&CN. Ảnh: MOST

Bộ KH&CN đã thực hiện nghiêm túc, chủ động sắp xếp bộ máy tinh gọn. Theo đó, Bộ đã giảm 12 đơn vị, 4 đầu mối, hợp nhất một số đơn vị và đã xây dựng đề án hợp nhất một số đơn vị thuộc Bộ trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ đã chỉ đạo một số đơn vị liên quan rà soát, kiện toàn, sắp xếp đơn vị để phù hợp với chức năng quản lý.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao việc Bộ KH&CN đã chủ động sắp xếp tinh gọn bộ máy. Qua báo cáo đã thấy được kế hoạch, phương án và kết quả, bức tranh sắp xếp các ĐVSNCL của Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu trong thời gian tới, Bộ tiếp tục triển khai các công việc đã xây dựng đề án, nghiên cứu phương án sáp nhập, tự chủ của một số đơn vị.