Đây là một hoạt động quan trọng được ưu tiên thực hiện trong Dự án Nâng cao năng lực cho Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn của Cục SHTT do Tổ chức SHTT WIPO hỗ trợ.

Chương trình gồm bốn học phần, kéo dài trong hai năm 2023 và 2024, với sự tham gia của 46 học viên là các chuyên gia về SHTT được lựa chọn từ Cục SHTT, một số trường đại học, viện nghiên cứu có kinh nghiệm trong lĩnh vực SHTT. Các học viên của Chương trình đào tạo sẽ là nguồn giảng viên tiềm năng, tham gia các hoạt động đào tạo, tuyên truyền của Cục SHTT trong tương lai.

Một số hình ảnh của Chương trình.
Hai học phần đầu của Chương trình đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: Cục SHTT

Trong năm 2023, Cục SHTT đã phối hợp với WIPO tổ chức hai học phần đầu tiên với chủ đề Phương pháp giảng dạy cơ bản về SHTT và Thương mại hóa và Quản trị tài sản trí tuệ dưới hình thức trực tuyến. Nội dung các học phần được các chuyên gia WIPO xây dựng dựa trên cơ sở thực tiễn và nhu cầu của hoạt động đào tạo SHTT tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, hai học phần tiếp theo với chủ đề dự kiến là Quyền SHTT trong môi trường số và Phương pháp giảng dạy nâng cao sẽ tiếp tục được triển khai trong năm nay.

Sau khi hoàn tất bốn học phần của Chương trình, Cục SHTT sẽ xem xét đề xuất WIPO hoàn thiện nội dung các học phần này để triển khai với phạm vi đối tượng đào tạo rộng hơn.