Thực hiện Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2020 (đợt 2), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh như sau:

I. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo phương thức tuyển chọn

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030.

1. Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay (trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội).

- Đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Có được cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Sản phẩm dự kiến:

- Bộ số liệu điều tra.

- Cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực (trong đó có bộ số liệu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao) tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo đánh giá thực trạng về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt tổng kết đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

II. Hồ sơ tham gia tuyển chọn (gồm 10 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc có dấu và chữ ký trực tiếp)

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu quy định (truy cập vào Website: http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn hoặc liên hệ qua email: hvhuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn).

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm các loại văn bản sau :

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Thuyết minh đề tài;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự;

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có);

- Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác);

- Giấy cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành của đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, đơn vị hoặc địa phương thụ hưởng kết quả;

- Các văn bản khác, nếu tổ chức đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thấy cần thiết.

Đề nghị quý đơn vị khi gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn phải đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ: tên tổ chức tham gia tuyển chọn; họ và tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm; địa chỉ và số điện thoại liên lạc; tên đề tài tham gia tuyển chọn.

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: Đến hết ngày 05 tháng 03 năm 2021.

- Địa điểm:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế

Nộp trực tiếp tại văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc gửi qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện nơi đến).

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại 0234.3824935.