Các nhà khoa học của Việt Nam và Mỹ vừa kết thúc chuyến khảo sát “Động học dinh dưỡng và sinh vật phù du dưới tác động sinh - địa - hóa của dòng vật chất từ sông Mêkông” trên tàu Falkor (Viện Hải dương học Schmidt, Mỹ).


Phạm vi khảo sát bao gồm 30 trạm từ Khánh Hòa đến vùng cửa sông Mêkông. Phía Việt Nam chịu trách nhiệm chính về mảng sinh vật phù du và một số nội dung về vi lưới thức ăn. Các nhà khoa học đã cùng thảo luận và phân tích kết quả thu được, sau đó tạo diễn đàn mạng để trao đổi thông tin.