Hình dạng của hoa tuyết phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự tác động của nhiệt độ, độ ẩm, gió và điện trường trong quá trình hình thành.