Thực hiện Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2020 (đợt 1), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh như sau:

I. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo phương thức tuyển chọn

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất và xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị gắn với du lịchtại khu vực Thượng Thành - Eo Bầu và thành phố Huế

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng và hiệu quả (kinh tế, xã hội, môi trường) các mô hình nông nghiệp đô thị gắn với du lịch tại thành phố Huế giai đoạn 2015-2020.

- Xác định được tiềm năng, khả năng phát triển của các mô hình nông nghiệp đô thị ở khu vực Thượng Thành - Eo Bầu và thành phố Huế.

- Đề xuất và xây dựng được mô hình nông nghiệp đô thị gắn với du lịch tại khu vực Thượng Thành - Eo Bầu và thành phố Huế.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ số liệu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo thực trạng và hiệu quả các mô hình nông nghiệp đô thị gắn với du lịch tại thành phố Huế giai đoạn 2015-2020.

- 01 - 02 mô hình nông nghiệp đô thị gắn với du lịch tại khu vực Thượng Thành - Eo Bầu, quy mô 0,3-0,5 ha và 01 mô hình ngoài khu vực Thượng Thành - Eo Bầu, quy mô 0,3-0,5 ha.

- Báo cáo đề xuất định hướng phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị triển vọng, hiệu quả phục vụ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và phát triển du lịch cho thành phố Huế.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

II. Hồ sơ tham gia tuyển chọn (gồm 10 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc có dấu và chữ ký trực tiếp)

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu quy định (truy cập vào Website: http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn hoặc liên hệ qua email: hvhuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn).

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm các loại văn bản sau:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Thuyết minh đề tài;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự;

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có);

- Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác);

- Giấy cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành của đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, đơn vị hoặc địa phương thụ hưởng kết quả;

- Các văn bản khác, nếu tổ chức đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thấy cần thiết.

Đề nghị quý đơn vị khi gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn phải đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ: tên tổ chức tham gia tuyển chọn; họ và tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm; địa chỉ và số điện thoại liên lạc; tên đề tài, dự án tham gia tuyển chọn.

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: Đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế

Nộp trực tiếp tại văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc gửi qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện nơi đến).

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại 0234.3824935.