Triển khai kế hoạch Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng (NSCL) sản phẩm, hàng hóa góp phần giúp doanh nghiệp giảm thiểu lãng phí trong quá trình sản xuất; tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

Từ đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, từng bước khẳng định thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước.

Thực hiện Kế hoạch số 4835/KH–UBND ngày 21/10/2021 của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2025; ngày 14/02/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 16/KH–SKHCN hỗ trợ nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa trên địa bàn Tỉnh năm 2022.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch.

Thực hiện nhiệm vụ được UBND Tỉnh giao, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã từng bước triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch, cụ thể: ban hành văn bản số 16/TĐC – TCCL ngày 25/3/2022 về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin khảo sát nhu cầu hỗ trợ các doanh nghiệp/hợp tác xã nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa năm 2022. Tổng hợp thông tin khảo sát, lựa chọn, xác định nội dung hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa.

Triển khai hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh cho 08 – 10 doanh nghiệp/ hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh.

Tổ chức 02 hội nghị thông tin tuyên truyền, phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Tỉnh xây dựng phát sóng 01 phóng sự truyền hình nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về NSCL; phổ biến các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp/HTX nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa; giới thiệu các phương pháp nâng cao NSCL tác dụng và hiệu quả đem lại, tuyên truyền và tôn vinh các tổ chức/cá nhân đạt hiệu quả cao trong hoạt động NSCL…

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tiêu chuẩn hàng hóa, các giải pháp nâng cao NSCL, truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch, xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến, các giải pháp ứng dụng sản xuất thông minh, chuyển đổi số…. cho 100 lượt cán bộ, công chức các sở/ngành, đại diện lãnh đạo chuyên môn của các doanh nghiệp/HTX sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa trên địa bàn Tỉnh.

Hỗ trợ đào tạo 02 chuyên gia đánh giá chứng nhận HTQLCL và 02 chuyên gia tư vấn về NSCL làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ về nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa trong thời gian tới.

Thông qua việc triển khai kế hoạch Hỗ trợ nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa hoạt động nâng cao NSCL sẽ không ngừng được lan tỏa. Góp phần giúp doanh nghiệp giảm thiểu lãng phí trong quá trình sản xuất; tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất. Từ đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, từng bước khẳng định thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước.