Công nghệ đang và sẽ mang tới những cuộc cách mạng thay đổi diện mạo nhiều ngành nghề trong đời sống. Dưới đây là một trong số những tiến bộ công nghệ đã được áp dụng trong thực tế và đặt nền móng cho những đột phá trong tương lai gần.