Những hình ảnh hiếm có về Lào cuối thế kỷ 19 được in trong ấn phẩm "Chuyên khảo về Lào" xuất bản ở Pháp năm 1900.