Trang chủ Search

chống-tham-nhũng - 41 kết quả

Việt Nam cần khai phá tiềm năng CNTT, tạo sức bật mới cho phát triển

Việt Nam cần khai phá tiềm năng CNTT, tạo sức bật mới cho phát triển

Ngày 3/12, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo Quốc tế về CNTT năm 2015 với chủ đề “Việt Nam: Khai phá tiềm năng CNTT - Tạo sức bật mới cho tăng trưởng và phát triển”