Vừa qua, Sở KH&CN Bình Dương đã thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài “Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương” do PGS.TS Phạm Minh Tuấn làm chủ nhiệm và Học viện Chính trị khu vực II chủ trì thực hiện.

Đề tài hướng đến mục tiêu đánh giá thực trạng xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian qua, định hướng xã hội hóa trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo ở Bình Dương.


Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong Hội đồng cho rằng đề tài có tính tiếp cận và giải quyết vấn đề hợp lý, nội dung nghiên cứu đã đáp ứng đúng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề ra. Cụ thể, đề tài đã giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu; Những cơ sở lý luận và thực tiễn về xã hội hóa giáo dục - đào tạo; thực trạng xã hội hóa giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian qua. Qua đó, dự báo xu hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kết quả nghiệm thu được Hội đồng khoa học đánh giá Đạt.