Không khí ở Việt Nam: Thủy ngân, bụi mịn, bụi nano