Việc các nhà khoa học được lắng nghe thông tin từ thực tiễn sản xuất qua sự kiện trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ có tác động lớn đến việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của chúng tôi - những đơn vị sự nghiệp công lập đang trong giai đoạn chuyển sang tự chủ.

TS Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

Tác động dễ nhìn thấy nhất qua hoạt động kết nối cung - cầu là doanh số chuyển giao các hợp đồng công nghệ mà chúng tôi thống kê lại đã tăng 20% so với những năm trước. Đặc biệt, các hợp đồng tư vấn dịch vụ kỹ thuật cũng tăng lên. Thông qua đó, nhiều kết quả nghiên cứu nổi bật đã ra được thị trường.

Các chuyên gia, nhà khoa học của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch - thông qua đầu mối là Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - cũng được học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài cùng với các doanh nghiệp.

Qua đó, chúng tôi có dịp tiếp nhận công nghệ mới, từ đó hình thành ý tưởng phát triển công nghệ những năm tới đây cho viện cũng như có thông tin để tư vấn cho doanh nghiệp trong nước lựa chọn công nghệ phù hợp.