Ngày 2/10/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ KH&ĐT xem mô hình sa bàn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Ảnh: Đức Trung/Bộ KH&ĐT
Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ KH&ĐT xem mô hình sa bàn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Ảnh: Đức Trung/Bộ KH&ĐT

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mục đích của trung tâm nhằm hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Theo đề xuất, doanh nghiệp/doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo hoạt động trong NIC sẽ được hưởng một số ưu đãi về giảm thuế thu nhập, thực hiện các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ theo một cơ chế ưu tiên nhanh, miễn thuế nhập khẩu đầu vào cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D)…

Trung tâm dự kiến được đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Thu - chi theo cơ chế thị trường

NIC được đề xuất xây dựng theo hướng là một đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng hoạt động như một doanh nghiệp, hoàn toàn tự chủ về tài chính, được thu - chi theo cơ chế thị trường, được nhận tài trợ trong và ngoài nước, tự chủ về nhiệm vụ và hoạt động, tự chủ về tổ chức bộ máy và tự chủ trong tuyển dụng nhân tài trong và ngoài nước về làm việc…

Do vậy, trong quyết định thành lập số 1269/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động; quyết định thành lập và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý của Trung tâm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vận động, quản lý và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phục vụ hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vận động chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền việc sử dụng những khoản viện trợ đã huy động được nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng và hoạt động của Trung tâm.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc hỗ trợ hoàn tất các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, có văn bản hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài khoản viện trợ cho Trung tâm theo quy định của pháp luật.