Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science - VJCS) của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vừa được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu SCOPUS.

Như vậy, đây là tạp chí khoa học thứ 6 của Việt Nam được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu của SCOPUS, một cơ sở dữ liệu thư mục chứa bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học.

Tạp chí VJCS (ISSN / E-ISSN: / 2196-8896) do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hợp tác xuất bản với NXB Springer (Đức) từ năm 2013 và với NXB World Scientific Publishing (Singapore) từ năm 2019 tới nay. Đây là một tạp chí bằng tiếng Anh, có bình duyệt, không mất phí và truy cập mở.

Được thành lập vào năm 2013, mục tiêu của tạp chí là tạo điều kiện cho các nhà khoa học của Việt Nam nói chung và các nhà khoa học trẻ nói riêng trong lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ thông tin dễ dàng tiếp cận các tiêu chuẩn tạp chí khoa học quốc tế và công bố quốc tế. Sau khi ra số đầu tiên vào năm 2014 đến nay, VJCS của đã xuất bản 8 volume.

Tạp chí bao quát mọi chuyên ngành hẹp của khoa học máy tính và chú trọng vào: Hệ thống thông tin và tri thức; học máy và khai thác dữ liệu; tính toán mềm và trí tuệ máy tính; hệ thống tác tử và đa tác tử, web thông minh; và tối ưu hóa.

Các bài báo được phân phối dưới dạng điện tử truy cập mở, tuân theo những điều khoản của Creative Commons Attribution License (CC BY), cũng như dưới dạng các ấn phẩm in.

Ban Tư vấn và Chọn lọc Nội dung (CSAB) của Scopus nhận xét, "Tạp chí Khoa học Máy tính Việt Nam đã có những dấu hiệu tốt và những bước phát triển đáng kể trong việc nâng cao chất lượng biên tập."