Ngành Vật lý của ĐH Quốc gia Hà Nội đạt thứ hạng 401 – 500 trong bảng xếp hạng 500 đại học tốt nhất thế giới theo lĩnh vực năm 2020 (GRAS 2020) và đứng thứ 1 tại Việt Nam.

Tổ chức ShanghaiRanking Consulting vừa công bố bảng xếp hạng toàn cầu các tổ chức học thuật theo lĩnh vực năm 2020 (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS). Theo đó, ngành Vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) xếp vào nhóm 401 – 500, đứng thứ 1 tại Việt Nam với chỉ số Q1 (năng lực công bố khoa học trong nhóm Q1 - danh sách các tạp chí hàng đầu thế giới thuộc hệ thống ISI) là 19.4.

Ngành Vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 401-500 trong bảng xếp hạng GRAS 2020 và xếp thứ 1 tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng GRAS 2020 xếp hạng hơn 4.000 trường đại học theo 54 lĩnh vực thuộc 5 nhóm ngành: Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học sự sống, Y học và Khoa học xã hội. Để vào bảng xếp hạng này, các tổ chức học thuật cần đạt số lượng công bố nhất định tùy theo lĩnh vực trong giai đoạn 5 năm (2014 - 2018). Dữ liệu công bố được thu thập từ Web of Science và InCites. Riêng ngành Vật lý, cần có khoảng 300 bài báo để đủ điều kiện được xếp hạng.

Bảng xếp hạng GRAS 2020 sử dụng các phương pháp minh bạch và dữ liệu của bên thứ ba (không sử dụng dữ liệu do các cơ sở giáo dục được xếp hạng cung cấp). Để đánh giá chất lượng nghiên cứu, mức độ hợp tác quốc tế và thành tích trong học thuật của các tổ chức, bảng xếp hạng dựa trên 5 chỉ số: (1) CNCI - chỉ số trích dẫn chuẩn hóa của lĩnh vực được thu thập từ InCites nhằm đo lường tác động của nghiên cứu; (2) IC - tỉ lệ % bài báo có đồng tác giả quốc tế; (3) Q1 - số lượng bài báo trong lĩnh vực đó trên Web of Science; (4) TOP - số lượng bài báo đăng trên các tạp chí được xếp hạng theo khảo sát của ShanghaiRanking; và (5) Giải thưởng học thuật (Award). Giải thưởng học thuật là một chỉ số đặc trưng trong các bảng xếp hạng của ShanghaiRanking. Trong GRAS 2020, các giáo sư đến từ 100 trường đại học hàng đầu thế giới đã xác định 30 giải thưởng thông qua cuộc khảo sát học thuật xuất sắc (Academic Excellence Survey).

ShanghaiRanking Consulting là tổ chức nghiên cứu và tư vấn giáo dục đại học độc lập, bắt đầu công bố bảng xếp hạng các tổ chức học thuật thế giới (ARWU) từ năm 2009. Đây là một trong những bảng xếp hạng các trường đại học đầu tiên và uy tín nhất trên thế giới.

Nguồn: