Ngày làm việc thứ năm (9/10) Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong ngày làm việc thứ năm (9/10) Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Phía Bộ Khoa học và Công nghệ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tham dự.

Theo chương trình, hội nghị thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính, ngân sách năm 2018 và các vấn đề quan trọng như: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, chương trình hội nghị lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản, vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; tất cả đều quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.