Căn cứ Công văn số 1617/BKHCN-TCCB ngày 05/6/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau:

I. Điều kiện Đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam

b) Tuổi của người dự tuyển: từ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn dự tuyển, (ghi rõ nguyện vọng, vị trí dự tuyển, thuộc đơn vị nào); có lý lịch rõ ràng, văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học văn phòng như sau:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

e) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;

f) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giao dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

h) Ưu tiên trong tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

II. Nội dung, hình thức tuyển dụng

1. Nội dung tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển vòng 2.

b. Vòng 2:

- Phỏng vấn kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được chia theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức.

- Có kết quả phỏng vấn quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NĐ-CP (nếu có ) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển sau.

III. Chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo theo vị trí việc làm dự tuyển:

­­

Vị trí tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng

Yêu cầu trình độ và chuyên môn nghiệp vụ

Đơn vị sử dụng viên chức: Trung tâm Ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1

Kế toán

01

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán;

- Có 02 năm kinh nghiệm làm kế toán trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tin học ứng dụng B trở lên.

2

Chuyên viên phát triển dịch vụ ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ

01

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Hóa hữu cơ; Nông – Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Quản lý kinh tế; Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ thông tin;

- Có 01 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tin học ứng dụng B trở lên.

3

Chuyên viên nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, đánh giá, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

01

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Hóa hữu cơ; Nông – Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Quản lý kinh tế; Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ thông tin;

- Có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tin học ứng dụng B trở lên.

Đơn vị sử dụng viên chức: Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ

4

Chuyên viên thực hiện công tác tư vấn, đào tạo

01

Trình độ đào tạo:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành kinh tế, tài chính;

- ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên trong xây dựng kế hoạch, dự toán đào tạo trong lĩnh vực thị trường công nghệ tại cơ quan hành chính - sự nghiệp;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tin học ứng dụng A, B, C;

- Ưu tiên: thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc viết tiếng Anh, có hợp đồng đóng bảo hiểm 03 năm trở lên, có bằng thạc sỹ ngành kinh tế, tài chính.


IV. Đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định (mẫu phiếu kèm theo thông báo này).

b) Bản sơ yếu lí lịch tự thuật (có dán ảnh, dấu giáp lai ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

d) Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gồm có:

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển tại phần II. Nếu trúng tuyển phải nộp 01 bản sao bằng tốt nghiệp cho cơ quan nơi nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu văn bằng chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 về trình tự thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

- Phiếu điểm kết quả học tập.

- Chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định.

- Chứng chỉ Tin học theo quy định.

Khi trúng tuyển thí sinh phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ nêu trên để Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thẩm tra, xác minh trước khi ra quyết định tuyển dụng.

- Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán ảnh) do cơ sở y tế cấp.

- Bốn (04) phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc, hai (02) ảnh mầu cỡ 4x6 mới chụp trong vòng 06 tháng trở lại đây.

- Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp của người lao động.

2. Hồ sơ dự tuyển của từng cá nhân được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 24 cm x 32 cm ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại và địa chỉ liên lạc trên túi hồ sơ. Không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không đạt yêu cầu, thí sinh không trúng tuyển.

3. Trong kỳ Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm của một đơn vị, do đó chỉ lập và nộp 01 bộ hồ sơ theo yêu cầu của Thông báo tuyển dụng.

4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Nếu người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, giả mạo hồ sơ, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, bị xử lý theo quy định và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày từ ngày 03/7/2020 đến ngày 02/8/2020 (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định). Các trường hợp nộp hồ sơ sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

- Nơi nhận hồ sơ: nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển tại trụ sở Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phòng 207, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Người dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc hồ sơ gửi qua bưu điện, fax, email.

- Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định, có Giấy biên nhận hồ sơ.

6. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh đăng ký dự tuyển (theo thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp đăng ký mà không dự tuyển sẽ không được hoàn trả lệ phí dự tuyển.

V. Danh sách thí sinh có đủ điều kiện, thời gian và địa điểm xét tuyển.

1. Danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020 sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.most.gov.vn .

2. Thời gian, địa điểm phỏng vấn xét tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.most.gov.vn, đồng thời gửi giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

3. Kết quả trúng tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.most.gov.vn, đồng thời gửi cho thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

VI. Thông tin liên hệ:

Thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng thí sinh liên lạc theo địa chỉ:

- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: 02439440344, fax: 02439440146.

Tải xuống thông báo chi tiết: Tại đây