Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký các Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn trong kế hoạch năm 2019 thuộc 07 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Trong đó bao gồm:

1.1. Chương trình “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử”, mã số KC.01/16-20;

1.2. Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới” mã số KC.02/16-20;

1.3. Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/16-20;

1.4. Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”mã số KC.08/16-20;

1.5. Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”mã số KC.09/16-20

1.6. Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”,mã số: KC.10/16-20;

1.7. Chương trình “Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu của khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”,mã số: KX.01/16-20;

2. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chuẩn bị hồ sơ theo các mẫu quy định và nộp hồ sơ về địa chỉ: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thời hạn nộp hồ sơ và thông tin chi tiết về danh mục nhiệm vụ tuyển chọn; điều kiện tham gia tuyển chọn và các thủ tục, biểu mẫu liên quan đến hồ sơ, đề nghị tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ thuộc các chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019 xem tại địa chỉ: www.most.gov.vn và www.vpct.gov.vn.