Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 268/QĐ-TTg bổ nhiệm lại Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo mọi mặt của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.


Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 21/2.

Theo đó, với cương vị là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, GS Châu Văn Minh sẽ lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Viện được Chính phủ quy định; chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện.

GS Châu Văn Minh trực tiếp chỉ đạo những lĩnh vực công tác: chiến lược và quy hoạch phát triển; các chương trình, dự án, đề án quan trọng của Viện; trực tiếp quản lý và điều hành công tác hợp tác quốc tế và văn phòng.