Tạp chí Vietnam Journal of Earth Sciences đã có tên trong danh mục trích dẫn nguồn mới nổi do Clarivate Analysis xét chọn.

Ngày 20 tháng 4 năm 2020 vừa qua, Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tên chính thức hiện nay là Vietnam Journal of Earth Sciences http://vjs.ac.vn/index.php/jse/index của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa được Clarivate Analysis xét chọn chỉ số trích dẫn nguồn mới nổi (Emerging Source Citation Index – ESCI) để chính thức có mặt trên Web of Science.

Vietnam Journal of Earth Sciences là tạp chí thứ 4 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận được chỉ số ESCI, trước đó là các tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, hợp tác xuất bản với IOP Science, Acta mathematica và Vietnam Journal of Mathematics, hợp tác xuất bản với Springer - Nature. Vietnam Journal of Earth Sciences là tạp chí đầu tiên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xuất bản bởi Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, đã nhận được ESCI.

Ảnh bìa tạp chí Vietnam Journal of Earth Sciences.
Ảnh bìa tạp chí Vietnam Journal of Earth Sciences.

Tạp chí cũng đã có tên trong danh mục các tạp chí uy tín của Đông Nam Á. Trong các nước thuộc khu vực Đông Nam Á, các tạp chí trong lĩnh vực Khoa học Trái đất có tên trong Web of Science là Indonesian Journal of Geoscience (Indonesia) và Singapore Journal of Tropical Geography, xuất bản bởi Wiley.