Ngày 29/10, Bộ KH&CN tổ chức hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại các Sở KH&CN từ Thanh Hóa trở vào Nam, lấy ý kiến cho việc xây dựng Thông tư “Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Tại hội thảo, 15 ý kiến phát biểu của các địa phương tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào những vấn đề, nội dung chính của dự thảo thông tư như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tiêu chí, điều kiện và yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở; các bước tổ chức triển khai thực hiện và quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước; việc đăng ký lưu giữ, công nhận kết quả; công tác sử dụng, quản lý, xử lý tài chính, tài sản; việc phân cấp, phân quyền và trách nhiệm thẩm quyền của các chủ thể tham gia quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ...

Ngoài ra các ý kiến trao đổi, thảo luận đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập và điểm chưa phù hợp của dự thảo thông tư như thời điểm ban hành; cần thiết phải có sự phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cấp Giám đốc Sở; vấn đề xử lý tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ, rút gọn các quy trình thủ tục…