Diễn ra trong ngày 27/10/2022, tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, hội thảo quốc tế “Các chất ô nhiễm mới nổi, các giải pháp quản lý môi trường và các công nghệ xử lý tiên tiến” là một diễn đàn trao đổi học thuật giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực môi trường.

Đây cũng là những vấn đề mà cả Việt Nam và thế giới cùng quan tâm: Những chất ô nhiễm mới nổi: chất thải nhựa và các hợp chất hóa học trong môi trường; ô nhiễm không khí: các công nghệ quản lý và xử lý ô nhiễm; công nghệ cho quản lý, xử lý và tái chế chất thải rắn và chất thải gây ô nhiễm nặng; vật liệu, thiết bị và quá trình tiên tiến xử lý nước và nước thải; các ứng dụng thực hành: công nghệ xử lý nước thải ở các làng nghề và khu công nghiệp; đất: những vấn đề liên quan và quản lý.

Một số báo cáo đáng chú ý tại hội thảo là “Các chất POPs mới nổi: chuyển động và thách thức mới cho các nhà hóa học môi trường” của giáo sư Phạm Hùng Việt (Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ phân tích chất lượng môi trường và an toàn thực phẩm); “Vận chuyển nước và trầm tích trong ĐBSH và các chất ô nhiễm liên quan” của giáo sư Sylvain Ouillon (Đại học KH&CN Hà Nội, VAST)…

Hội thảo là hoạt động khoa học do Diễn đàn quốc tế về công nghệ xanh và quản lý (IFGTM) thuộc Liên đoàn Quản lý công nghệ xanh và nghiên cứu (CGTMR) tổ chức hằng năm.