Đại sứ quán Australia tại Hà Nội chính thức mời nộp đề xuất dự án trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Doanh nghiệp (BPP), theo đó có thể cung cấp khoản đồng tài trợ lên tới 750.000 AUD và các hỗ trợ chuyên môn khác cho mỗi dự án được lựa chọn.

Chương trình BPP là sáng kiến trọng điểm của Chính phủ Australia nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế xanh hậu COVID-19 của doanh nghiệp.


Ở Việt Nam, chương trình BPP tìm kiếm quan hệ đối tác mang tính sáng tạo theo (nhưng không giới hạn trong) các chủ đề sau:

- Chuyển dịch sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch trong chế tạo xanh và nông nghiệp xanh;

- Các giải pháp năng lượng tái tạo có chi phí hợp lý nhưng chưa nối lưới ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa;

- Tái chế chất thải từ năng lượng tái tạo, bao gồm tái chế tấm năng lượng mặt trời;

- Các mô hình mới hoặc cải tiến về bù trừ các-bon và cô lập các-bon;

= Tạo việc làm xanh và cơ hội nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực năng lượng và khí hậu.

Các doanh nghiệp có thể gửi đề xuất đơn lẻ hoặc theo nhóm. Chính phủ Australia có thể cung cấp khoản đồng tài trợ lên tới 750.000 AUD và các hỗ trợ chuyên môn khác cho mỗi dự án được lựa chọn.

ĐSQ Australia khuyến khích các ý tưởng kinh doanh với tiềm năng mang lại tác động xã hội lâu dài. Mọi thông tin chi tiết, các doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ đại diện Đại sứ quán Australia ở Hà Nội theo email: Robin.Bednall@dfat.gov.au hoặc website: thebpp.com.au. Hạn chót nộp đề xuất dự án: 08/02/2021.