PGS-TS Nghiêm Trung Dũng hiện là Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, ĐH Bách khoa Hà Nội.


PGS-TS Nghiêm Trung Dũng.

PGS-TS Nghiêm Trung Dũng sinh năm 1963. Ông là Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Lĩnh vực chuyên môn: Môi trường. Đặc biệt, PGS Dũng tập trung nghiên cứu về các chất ô nhiễm không khí có độc tính cao như bụi PM10, bụi PM2.5, bụi nano (nanoparticle), PAHs - một trong những chất hữu cơ gây ô nhiễm phổ biến nhất và có thể gây bệnh ung thư; hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo chất lượng không khí...

Thành tựu: Đã công bố 44 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế; xuất bản 2 cuốn sách chuyên ngành về môi trường. Tham gia 5 đề tài cấp bộ, cấp quốc gia và hợp tác quốc tế.

PGS Dũng là chủ nhiệm các đề tài: “Nghiên cứu quan trắc bụi nano và xác định các dạng nguồn thải chính của chúng trong không khí năm” được thực hiện trong 2 năm 2016-2017; “Nghiên cứu xây dựng chỉ số chất lượng không khí để phục vụ cho công tác quản lý chất lượng không khí” thực hiện trong 2 năm 2010-2011.

Email: dung.nghiemtrung@hust.edu.vn.