Theo thống kê của Wikipedia, Việt Nam là quốc gia có diện tích lớn thứ 4 Đông Nam Á. Tổng diện tích nước ta là 331.210 km2.

1. Indonesia. Tổng diện tích: 1.904.569 km2.
1. Indonesia. Tổng diện tích: 1.904.569 km2.


2. Myanmar. Tổng diện tích: 676.578 km2.
2. Myanmar. Tổng diện tích: 676.578 km2.


3. Thái Lan. Tổng diện tích: 513.120 km2.
3. Thái Lan. Tổng diện tích: 513.120 km2.

4. Việt Nam. Tổng diện tích: 331.210 km2.
4. Việt Nam. Tổng diện tích: 331.210 km2.

5. Malaysia. Tổng diện tích: 329.847 km2.
5. Malaysia. Tổng diện tích: 329.847 km2.

6. Philippines. Tổng diện tích: 300.000 km2.
6. Philippines. Tổng diện tích: 300.000 km2.

7. Lào. Tổng diện tích: 237.955 km2.
7. Lào. Tổng diện tích: 237.955 km2.

8. Campuchia. Tổng diện tích: 181.035 km2.
8. Campuchia. Tổng diện tích: 181.035 km2.

9. Đông Timor. Tổng diện tích: 15.410 km2.
9. Đông Timor. Tổng diện tích: 15.410 km2.

10. Brunei. Tổng diện tích: 5.765 km2.
10. Brunei. Tổng diện tích: 5.765 km2.

11. Singapore. Tổng diện tích: 719,1 km2.
11. Singapore. Tổng diện tích: 719,1 km2.