Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1931/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN” (Đề án). Quyết định do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thừa lệnh Thủ tướng ký.

Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng và thực hiện thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ (viết tắt là PPP) một số chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) theo hướng huy động nguồn lực và sự tham gia thực hiện của nhiều đối tác khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề lớn của ngành, lĩnh vực; thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết giữa các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trong hoạt động KH&CN.

Về nguyên tắc, cơ chế PPP thực hiện nhiệm vụ KH&CN được xác lập trên cơ sở các đối tác công và đối tác tư ký thỏa thuận đóng góp nguồn lực cùng xác định, thực hiện các chương trình KH&CN và khai thác, sử dụng các kết quả tạo ra.

Cụ thể, đối tác công được xác là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các định chế tài chính hoạt động chủ yếu bằng ngân sách nhà nước.

Các vấn đề được ưu tiên đầu tư phải góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, nhóm ngành kinh tế
Các vấn đề được ưu tiên đầu tư phải góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, nhóm ngành kinh tế
Các đối tác tư là các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam. Phần đóng góp của đối tác tư chiếm không dưới 40% tổng nguồn lực thực hiện Chương trình; các tổ chức hợp tác phát triển song phương và đa phương, các quỹ và các tổ chức, cá nhân khác tham gia đóng góp nguồn lực thực hiện Chương trình được tính vào phần đóng góp của đối tác công hoặc đối tác tư tùy từng trường hợp cụ thể.

Theo Đề án này, các chương trình KH&CN được lựa chọn thực hiện thí điểm phải là những vấn đề KH&CN có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, nhóm ngành kinh tế; phát triển các lĩnh vực KH&CN ưu tiên; góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết.

Quyết định cũng nêu rõ Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN và các bên liên quan tổ chức xác định, lựa chọn các Chương trình trên cơ sở tiêu chí, trình tự quy định.