Bộ trưởng Nguyễn Quân mới đây đã yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng thông tư về tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2012/NĐ-CP. Cục SHTT cũng được yêu cầu phối hợp với Bộ Tài chính để ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ tài chính cho người dân có sáng kiến.

Nông dân sáng chế bẫy bắt chuột tham gia triển lãm tại Chợ thiết bị và công nghệ quốc tế Việt Nam 2015. Ảnh: Thu Vân
Nông dân sáng chế bẫy bắt chuột tham gia triển lãm tại Chợ thiết bị và công nghệ quốc tế Việt Nam 2015. Ảnh: Thu Vân

Dự thảo thông tư này cho phép sử dụng một phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ người dân trong việc nghiên cứu, thương mại hóa, ứng dụng kết quả sáng kiến, sáng chế của họ vào sản xuất kinh doanh. Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, dự thảo thông tư đã được xây dựng xong và đang chờ Bộ Tài chính ban hành.

Điều 14 của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP về điều lệ sáng kiến được Chính phủ ban hành năm 2012 quy định rõ: Các bộ, các ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau đây nhằm mục đích phổ biến sáng kiến thuộc lĩnh vực quản lý của mình:

a) Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến và các hình thức giao dịch về sáng kiến (như hội chợ, triển lãm…) hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật hoặc sáng kiến của cá nhân, tổ chức không có đủ năng lực để áp dụng.

b) Hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, thỏa thuận và phối hợp với chủ đầu tư tạo ra sáng kiến để công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi đối với những sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích to lớn cho xã hội.