Trang chủ Search

nh��-t���-ch���c - 1 kết quả

Phần mềm nhận dạng tiếng nói của cả 3 phương ngữ Bắc, Trung, Nam

Phần mềm nhận dạng tiếng nói của cả 3 phương ngữ Bắc, Trung, Nam

Đây là bộ ngữ liệu đầu tiên phục vụ cho nghiên cứu ba phương ngữ chính của tiếng Việt mà đại diện là giọng Hà Nội cho phương ngữ Bắc, giọng Huế cho phương ngữ Trung và giọng TP.HCM cho phương ngữ Nam.