Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN Bình Dương) vừa tổ chức tập huấn an toàn bức xạ trong X - quang chẩn đoán y tế cho hơn 40 học viên là cán bộ, nhân viên trên địa bàn tỉnh.


Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn về an toàn bức xạ trong điều khiển hạt nhân, soi chiếu, đo lường hạt nhân; hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ đối với việc sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ; an toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn bức xạ; kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ.