Tiến sỹ 8X tiếp thị sản phẩm, Thủ tướng quyết tại bàn