VKIST - "công trình" hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong khoa học và công nghệ