Hiện nay, các cấp chính quyền hầu như mới chỉ quan tâm đến việc giảm thiểu tác hại của sạt - trượt khi sự việc đã xảy ra rồi.


Hiện nay, các cấp chính quyền hầu như mới chỉ quan tâm đến việc giảm thiểu tác hại của sạt - trượt khi sự việc đã xảy ra rồi.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải lường trước, chuẩn bị trước, bắt đầu từ việc nhà quản lý quy hoạch khu dân cư, quy hoạch xây dựng các tuyến đường, công trình thủy điện, thủy lợi phải tính được tác động đối với vùng hạ lưu như thế nào, tác động của việc đào đất ra sao, cần nghiên cứu cái gì, nên lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm ở đâu, như thế nào...

Và thực tế điều này chúng ta chưa có. Có thể nói chúng ta chưa đầu tư thích đáng, mang tính hệ thống để bảo vệ từ khi trượt lở đất chưa xảy ra.