Để khuyến khích việc sản xuất các giống lúa đặc sản, Nhà nước cần ưu tiên về xây dựng cơ sở hạ tầng như nhà xưởng, đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp thoát nước...


Để khuyến khích việc sản xuất các giống lúa đặc sản, Nhà nước cần ưu tiên về xây dựng cơ sở hạ tầng như nhà xưởng, đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp thoát nước... Các doanh nghiệp sẽ đầu tư trang thiết bị và công nghệ.

Với các khu công nghệ cao về nông - lâm - ngư, nếu nhập công nghệ mới, Nhà nước cần hỗ trợ 25-30% thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ, ưu tiên hỗ trợ về chuyên gia và thích nghi công nghệ (theo kinh nghiệm của Singapore).

Đặc biệt, cần sớm chuẩn hóa các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng và phương pháp giám định giống theo kiểu gene. Nhà nước cần khuyến khích, hỗ trợ chế tạo thiết bị trong nước, đào tạo nhân lực, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm...