Quỹ Đổi mới KH&CN quốc gia trực thuộc Bộ KH&CN được thành lập với chức năng cho vay ưu đãi, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.


Với mong muốn hỗ trợ việc ứng dụng, phát triển và đổi mới công nghệ, Quỹ Đổi mới KH&CN quốc gia trực thuộc Bộ KH&CN được thành lập với chức năng cho vay ưu đãi, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Từ tháng 6/2015, quỹ bắt đầu tiếp nhận các đăng ký đề xuất nhiệm vụ để xem xét và tài trợ. Đối tượng được tài trợ gồm các dự án nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, các dự án chuyển giao hoàn thiện sáng tạo công nghệ để sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm và sản phẩm quốc gia...

Quỹ cũng tài trợ các đề tài nghiên cứu, lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, các dự án tìm kiếm giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật cho phát triển công nghệ mới và công nghệ tiên tiến...