Với sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tương lai, bạn sẽ lựa chọn làm gì khi mọi thứ xung quanh đều hoàn toàn tự động?