Trang chủ Search

tài-trợ-dự-án-khởi-nghiệp-đổi-mới-sáng-tạo - 1 kết quả

Quỹ InnoFund tài trợ đến 25.000 euro/dự án cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Quỹ InnoFund tài trợ đến 25.000 euro/dự án cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Quỹ InnoFund sẽ hỗ trợ tối thiểu 15.000 euro và tối đa là 25.000 euro cho các dự án đạt tiêu chí đề ra. Các dự án nhận được tài trợ sẽ bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 15/7/2017.