Nhiệm vụ “Xây dựng vườn giống cây ăn quả (bưởi da xanh, chôm chôm java, sầu riêng hạt lép) nhằm tuyển chọn và cung cấp nguồn giống cây ăn quả có chất lượng” vừa được Sở KH&CN Quảng Ngãi đồng ý nghiệm thu.


Kết quả của nhiệm vụ là xây dựng được vườn giống cây ăn quả quy mô 6ha - trong đó có 2ha bưởi da xanh với 800 cây, 2,4ha chôm chôm java với 614 cây, 1,6ha sầu riêng hạt lép với 286 cây. Sau 30 tháng trồng và chăm sóc, tỷ lệ sinh trưởng đạt 86% ở vườn giống bưởi da xanh, 91% ở vườn giống chôm chôm và 94% ở vườn giống sầu riêng hạt lép.

Để có cơ sở đánh giá năng suất và chất lượng của từng cá thể trong ba vườn cây, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ đề xuất cần tiếp tục chăm sóc và theo dõi thêm 3 năm đối với cây bưởi da xanh và chôm chôm java, thêm 5 năm đối với cây sầu riêng hạt lép.